Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”European Catholic Social Days 2022
Walking together in a spirit of synodality
woensdag, 6 april 2022
After three days of intense debate on the challenges posed by the demographic, digital and ecological transition processes unfol­ding in Europe, the third edition of the European Catholic Social Days came to an end in Bratislava.

In his clo­sing remarks, H. Em. Cardinal Jean-Claude Hollerich SJ, Presi­dent of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE), highlighted the synodal path to which the peoples of Europe are called. “In Bratislava we have been in a real process of synodality, and it is by continuing to walk together – he stated – that we shall see where the spirit of God is lea­ding us”.

“We could sometimes feel that there are some small differences between Eastern and Western Europe, but these differences never became a wall. On the contrary, they inspired us to be better listeners, to become people of dialogue”, the Presi­dent of COMECE continued.

Bron:

Towards a Politics of Communion
Catholic Social Teaching in Dark Times
woensdag, 6 april 2022
Het CSLK werd onlangs gewezen op een boek van de schrijfster Anna Rowlands. Het boek heeft als titel 'Towards a Politics of Communion, Catholic Social Teaching in Dark Times'; een uitgave van t&tclark 2021. Het is een frisse bena­dering van de bronnen van CST, de ge­schie­de­nis, en de perspectieven. Be­lang­rijk is ook dat zij in gesprek gaat met eigen­tijdse sociale en poli­tieke filosofen als Charles Taylor, Michel Sandel. Ze gaat ook de uit­daging aan met Hannah Arendt (in onze tijd opnieuw populair) in gesprek te gaan, niet ge­mak­ke­lijk apologe­tisch, maar opbouwend.

 

Martin Los, emeritus pastoor, aarts­bis­schoppe­lijk gedele­geerde voor oecumene, schreef ons een recensie, die we graag publiceren.

Anna Rowlands Towards a Politics of communion Catholic Social Teaching in Dark Times. t&tclark London 2021 315 p. Met een voor­woord door Card. Michael Czerny S.J. undersecretary Migrants & Refugees section Dicastery for promo­ting In­te­gral Human Develop­ments. Anna Rowlands is St. Hilda Professor of Catholic Social Thought and Practice in the depart­ment of theology and Religian at Durham Universtiry, UK, and Chair of the UK Centre for Catholic Social Thought and Practice.

 

COMECE publiceert paper over financiŽle ethiek
ďServing the common good in times of systemic changeĒ
donderdag, 18 november 2021
The Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) publishes on Thursday 18 November 2021 a reflection paper on ethics in the fi­nan­cial sector, calling for a reform to reduce social tensions and promote a change of behaviours at the individual and enterprise levels. Fr. Barrios Prieto: “Our call is put care at the centre, contribu­ting to the dynamic of buil­ding together the common good of humanity”.
Paus nodigt jonge economen en ondernemers uit
Om economie anders te denken
woensdag, 17 november 2021
Paus Fran­cis­cus lan­ceerde het idee in mei 2019 in een brief aan jonge economen en on­der­ne­mers we­reld­wijd met de vraag leven te geven aan het idee van een andersoor­tige economie die meer aan­dacht heeft voor de zwaksten in de samen­le­ving en niet uit­slui­tend is gericht op het verwerven van mate­rië­le rijkdom. Door de corona­pan­de­mie werd Economy of Francesco uit­ge­steld en ver­vol­gens vond het vooral digi­taal plaats.
Encycliek ĎMater et magistraí 60 jaar jong.
Sociale leer middels zien-oordelen-handelen
zaterdag, 15 mei 2021
Op 15 mei 1961 verscheen de sociale en­cy­cliek ‘Mater et magistra’. Die schoeide het ker­ke­lijk denken op een nieuwe leest: zien, oor­de­len, han­de­len.

70 jaar na Rerum Novarum, de en­cy­cliek waar­mee de sociale leer van de kerk als systeem ontstond, publi­ceerde paus Johannes XXIII met Mater et magistra een serieuze update, zodat we dit jaar 2 ronde ver­jaar­da­gen kunnen vieren. En we hebben een goede reden om zeker ook de tweede de nodige aan­dacht te schenken.

In Mater et magistra (Moeder en lerares) werd name­lijk voor de eerste keer de methode van zien-oor­de­len-han­de­len gebruikt om het ker­ke­lijk denken te struc­tu­reren. Meer nog dan de inhoud van het werk­stuk (over sociale rechten van arbei­ders) zou die methode een omwen­teling betekenen.

Equal access to anti COVID-19 vaccines
A statement from Caritas Internationalis and the Vatican Dicastery
maandag, 15 februari 2021
Since last year humanity was shaken by fear and uncertainty due to the spread of the COVID-19 virus, brin­ging to light the fragility and vulnerability of human existence. To fight against the propagation of this virus, the human family tried to adapt itself to this unprece­dented and challen­ging situation by obser­ving social distancing and lockdowns, the clo­sing of bor­ders and the massive use of digital technology. Pope Francis has often said that the virus brought us together and only in solidarity can we get out of this pandemic.
Corona heeft de kloof tussen twee werelden vergroot
Oproep van kardinaal Turkson
maandag, 1 februari 2021
Met betrek­king tot de men­se­lijke waar­dig­heid mogen we geen compromissen sluiten en moeten we alles in het werk stellen om die te be­scher­men. Dat heeft curiekar­di­naal Peter Turkson, de voor­zit­ter van het Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling, gezegd in zijn onlinetussen­komst op de alternatieve online­bij­een­komst, ter ver­van­ging van het Eco­no­mische Forum van Davos dat tot in mei is uit­ge­steld en in Singapore zal plaats­vin­den.

 

Webinar encycliek Fratelli Tutti
Vrijdag 29 januari - 14.00 uur - Online
dinsdag, 12 januari 2021
In zijn nieuwste en­cy­cliek Fratelli Tutti werkt Paus Fran­cis­cus typisch fran­cis­caanse thema’s uit als barm­har­tig­heid, respect voor anders­ge­lo­vigen en inzet voor vrede en ver­zoe­ning.
­
Om de bood­schap van Fratelli Tutti beter bekend te maken, or­ga­ni­seert de Laudato Si-werk­groep Neder­land in samen­wer­king met Vas­ten­ac­tie een webinar op vrij­dag 29 januari, van 14.00 uur tot 16.15 uur


maandag, 23 november 2020Economy of Francesco
donderdag, 5 november 2020Koperen jubileum CSLK
maandag, 12 oktober 2020Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme
maandag, 5 oktober 2020Nieuwe encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus
donderdag, 1 oktober 2020Bundel Financieele ethiek na de kredietcrisis? nu te bestellen
maandag, 14 september 2020Video FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis nu online
dinsdag, 8 september 2020Fratelli tutti, allemaal broeders
zaterdag, 5 september 2020Bijeenkomst Fi≠nan≠ciŽle ethiek na de krediet≠cri≠sis
woensdag, 29 januari 2020Uitnodiging - FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis?
maandag, 27 januari 2020Geloof, rede en een rechtvaardige maatschappij
woensdag, 1 januari 2020Voor alles gaat het erom te geloven in de mogelijkheid.
vrijdag, 6 december 2019Goed bezochte lezing over Kerk en Oorlog

meer berichten vindt u in het archief