Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Een vreemd land als vaderland
Communio wijdt nummer aan problematiek van christelijke vluchtelingen in Europa
dinsdag, 15 augustus 2017
Het Internationaal Katholiek Tijdschrift wijdt haar dubbelnummer 3-4 (uitgave augustus 2017) aan de problematiek van de christelijke vluchtelingen in Europa. De website van het tijdschrift geeft het volgende hier over aan:

Eén van de vroegste christelijke geschriften uit de periode onmiddellijk na het Nieuwe Testament, de Brief aan Diognetus, beschrijft het leven van de christenen als van mensen die wezenlijk vreemdelingen zijn op aarde, omdat hun vaderland elders is, in de hemel (cf. Fil. 3, 20): “Elk vreemd land is hun een vaderland en elk vaderland een vreemd land”.

Op een bijzonder schrijnende manier hebben deze oude teksten een confronterende actualiteit en concreetheid gekregen door de vluchtelingenstroom die sinds de zogenoemde Arabische Lente en de daaruit volgende instabiliteit in het Nabije-Oosten op gang gekomen is. Honderdduizenden mensen zijn op zoek gegaan naar veiligheid, geluk en een nieuwe toekomst op het Europese continent. Deze vluchtelingen zijn van zeer diverse afkomst en achtergrond. Onder hen zijn ook groepen christenen, die vanuit een minderheidspositie in het Nabije-Oosten terechtkomen in de geseculariseerde (West-)Europese cultuur. Verschillende aspecten van de problematiek van deze christelijke vluchtelingen worden in dit nummer van Communio belicht.

Opgroeien zonder armoede
Advies aan nieuw kabinet om armoede onder kinderen structureel aan te pakken
woensdag, 12 april 2017
Kinderen moeten in ons land zonder ar­moe­de opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.
Studiemiddag over Overheid en Samenleving
De rechtsstaat, economie en kerk in tijden van een terugtredende overheid
zaterdag, 25 maart 2017
Op vrijdagmiddag 12 mei organiseert het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samenwerking met Stichting Kerkelijk Erfgoed en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken een studiemiddag over Overheid en Samenleving. Een verantwoorde samenleving vraagt om een rechtsstaat en om burgerparticipatie en solidariteit met kansarmen.
Encycliek Populorum Progressio 50 jaar
Over de ontwikkeling van de volken
maandag, 20 maart 2017
Op het CSLK Blog geeft Victor Scheffers, voorzitter van het CSLK, een beschouwing over 50 jaar Populorum Progressio. Hij stelt in zijn slot dat met de integratie van Justitia et Pax in het nieuwe Vaticaanse dicasterie Ad Integram Humanam Progressionem Fovendam, paus Franciscus de Kerk een nieuw instrument heeft gegeven om de basisgedachte uit Populorum Progressio, “de bevordering van de integrale ontwikkeling van iedere mens”, centraal te stellen in de toepassing van de Katholieke Sociale Leer. Hulpbisschop mgr. J. Hendriks schrijft op zijn website het volgende: “Op 26 maart 2017 vieren we de vijftigste verjaardag van de Encycliek Populorum Progressio van de Z. Paus Paulus VI. In het licht van onder meer de vluchtelingen­proble­matiek zou deze Encycliek herlezen moeten worden.”
Gezamenlijk verantwoordelijk voor het algemeen welzijn
Brief van de bisschoppen bgv de Tweede Kamer verkiezingen
donderdag, 2 maart 2017
De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Bij verkiezingen kunnen we duidelijk maken wat we voor de mens en onze samenleving willen”, schrijven de bisschoppen.
Nieuwe bundel: Sociaal Saamhorig Solidair
Bij gelegenheid van 125 jaar Rerum Novarum
dinsdag, 31 januari 2017
Met de encycliek Rerum Novarum reageerde Paus Leo XIII 125 jaar geleden op de sociale veranderingen van zijn tijd. Menselijke waardigheid zou de leidraad moeten worden van het handelen van politici en werkgevers, en werkgevers en werknemers zouden zich samen moeten inzetten voor het algemeen welzijn. Ook nu gaan de snelle sociale veranderingen ten koste van mensen die niet mee kunnen doen, en de verschillen tussen mensen worden steeds groter.
Benoeming nieuwe voorzitter
Effectief per 1 januari 2017
maandag, 19 december 2016
Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam en oprichter van het CSLK heeft per 1 januari 2017 benoemd tot voorzitter van het CSLK drs. V.M. Scheffers.
Bijeenkomst over bisschop Aengenent
Wie was deze sociale bisschop?
zondag, 2 oktober 2016
De Vriendenkring van de Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem organiseert in samenwerking met het CSLK een vrij toegankelijke bijeenkomst op woensdagavond 12 oktober 2016.

Onder de titel ”De torenbouwer stond met zijn voeten op de grond” besteedt dr. mult. Erik Sengers, werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, aandacht aan de 'sociale bisschop’ Aengenent en zijn programma voor de Sint Bavo kathedraal. In de lezing zal leven en werk van deze enigszins vergeten maar voor de Haarlemse Kerk niet onbelangrijke bisschop worden voorgesteld.woensdag, 31 augustus 2016Kardinaal P. Turkson ontvangt bundel over Laudato Si
vrijdag, 26 augustus 2016Bijdrage CSLK op het Christelijk-Sociaal Congres 2016
donderdag, 30 juni 2016Roomsch socioloog - Sociale bisschop
dinsdag, 26 april 2016De zorg voor het gemeenschappelijk huis
dinsdag, 22 maart 2016Lezingen/boekpresentatie over bisschop J. Aengenent
woensdag, 16 maart 2016Nieuwe bundel: Wegen naar vrede
dinsdag, 23 februari 2016TST Annual lecture: Does society need scruples?
woensdag, 10 februari 201629 april 2016 jubileumbijeenkomst Rerum novarum
woensdag, 23 september 2015Essaywedstrijd voor studerenden
zaterdag, 18 juli 2015Encycliek Laudato Si
zondag, 21 juni 2015Sociale encycliek Laudato Si over het klimaat
zaterdag, 13 juni 2015Bundel studiemiddag Europa te bestellen

meer berichten vindt u in het archief