Ook in de sociale leer van de Kerk is sociaal opdrachtgeverschap en sociaal ondernemen een belangrijk thema. Tot de doel­groep behoren o.a. beleids­mede­werkers en inkopers van overheden, onder­nemers, burgers, vakbonden, politici, consultants, academici, studenten en alle anderen die zich door de thematiek aangesproken voelen."> Ook in de sociale leer van de Kerk is sociaal opdrachtgeverschap en sociaal ondernemen een belangrijk thema. Tot de doel­groep behoren o.a. beleids­mede­werkers en inkopers van overheden, onder­nemers, burgers, vakbonden, politici, consultants, academici, studenten en alle anderen die zich door de thematiek aangesproken voelen." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen

Ethische, economische, politieke, juridische aspecten van Social Return

gepubliceerd: maandag, 6 oktober 2014
Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen

Op vrij­dag­mid­dag 7 no­vem­ber or­ga­ni­seert het CSLK in samen­wer­king met Stich­ting Ker­ke­lijk Erfgoed een studie­mid­dag over Sociaal Opdrachtgever­schap en Sociaal Ondernemen. Ook in de sociale leer van de Kerk is sociaal opdrachtgever­schap en sociaal ondernemen een be­lang­rijk thema. Tot de doel­groep behoren o.a. beleids­me­de­werkers en inkopers van over­he­den, on­der­ne­mers, bur­gers, vakbon­den, politici, consultants, academici, stu­den­ten en alle anderen die zich door de the­ma­tiek aan­ge­spro­ken voelen.

Pro­gram­ma

14.00 uur: Opening door weth­ou­der Sociale Zaken Ge­meen­te Den Haag, de heer Rabin Baldew­singh
14.05 uur: Opening door de dagvoor­zit­ter, Maurice Essers
14.10 uur: Elisabetta Manunza, juri­dische aspecten van Sociaal opdrachtgever­schap
14.40 uur: Ronald Jeurissen, ethiek en economie van Sociaal opdrachtgever­schap en Sociaal ondernemen
15.25 uur: Pre­sen­ta­tie van TNO rapport over Social Return bij ge­meen­ten, Martijn van Emmerik
15.40 uur: Niels van Olffen, missie en praktijk­er­va­ringen van een on­der­ne­mer
16.00 uur: Carlo Carboni en Carla Groot-Djakou, beleid en erva­ringen van een ge­meen­te met Social Return
16.20 uur: Panel gesprek (olv dagvoor­zit­ter en Kim Schofaerts)

Par­ti­ci­pa­tie­maat­schap­pij

Ge­meen­ten, maar ook provincies, de Rijksover­heid en andere publieke en private organi­sa­ties, proberen sinds enkele jaren sociale winst (“social return”) te rea­li­se­ren door het opnemen van sociale voor­waar­den in inkoop- en aanbeste­dings­tra­jecten. Opdrachtnemers wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het ver­gro­ten van de arbeidspar­ti­ci­pa­tie van mensen met een afstand tot de arbeids­markt en/of het vakman­schap door het bie­den van leer/werk­plaatsen en stage­plekken. On­der­ne­mers en over­he­den kunnen zo een bijdrage leveren aan de totstandko­ming van een par­ti­ci­pa­tie­maat­schap­pij.

Studie­mid­dag Deel I

In deel I van de studie­mid­dag wor­den juri­dische, eco­no­mische en ethische aspecten van social return behandeld. Prof. mr. Manunza zal van uit het Europese recht doel en toe­ge­voegde waarde van Sociaal Opdrachtgever­schap behan­de­len. Prof. dr. Jeurissen zal Sociaal Opdrachtgever­schap en Sociaal Ondernemen bezien vanuit de ethiek van het ondernemen en de katho­lie­ke sociale leer. De erva­ringen met social return en hoe het beleid op dat gebied te verbe­te­ren zijn het on­der­werp van de delen II en III van de studie­mid­dag:

 • Hoe adequate sociale voor­waar­den te formu­le­ren?
 • Wat zijn de erva­ringen en tips van betrok­ke­nen?
 • Welke juri­dische beper­kingen gel­den voor social return?
 • Hoe ervaren on­der­ne­mers de aanpak van over­he­den?
 • Welke rol speelt social return in de ver­an­de­ring van verant­woor­de­lijke samen­le­ving naar par­ti­ci­pa­tiesamen­le­ving

Praktijk­er­va­ringen wor­den gedeeld door een voor social return verant­woor­de­lijk ambte­naar, een on­der­ne­mer met erva­ring met social return en een ver­te­gen­woor­diger van een organi­sa­tie die net­werken op het gebied van social return sti­mu­leert.

Sprekers

 • Prof. mr. Elisabetta Manunza, hoog­le­raar Aanbeste­dings­recht aan de Uni­ver­si­teit Utrecht en co-directeur Public Procure­ment Research Centre
 • Prof. dr. Ronald Jeurissen, hoog­le­raar Bedrijfsethiek aan de Nyenrode Business Uni­ver­si­teit
 • Dhr. Niels van Olffen, werk­zaam bij Aebi Schmidt, een onderne­mingmet sociaal ondernemen als onder­deel van haar bedrijfspro­fiel en met­er­va­ring op het gebied van Social Return
 • Dhr. Carlo Carboni, mana­ger Stede­lijk Bureau Social Return van de ge­meen­te Am­ster­dam
 • mevr Carla Groot–Djakou, consultant werk­zaam bij het Stede­lijk Bureau Social Return van de ge­meen­te Am­ster­dam
 • Mevr. Fenna Noor­dermeer, directeur van PEP Par­ti­ci­pa­tie Emanci­patie Pro­fes­sio­nals, een Haagse organi­sa­tie die zich inzet voor een stad waarin meer mensen durven, willen en kunnen meedoen.
 • Dhr. Martijn van Emmerik, werk­zaam bij TNO en is mede-auteur van het rapport Inventari­sa­tie van Social Return bij Ge­meen­ten

Details

Wanneer: 7 no­vem­ber 2014
Tijd: 14.00-17.30 uur
Toegang: EUR 45 per persoon
Plaats: De Boskant­ka­pel, Fluwelen Burgwal 45, 2511 CH Den Haag
OV: 5-10 minuten lopen vanaf Den Haag Centraal Station
Opgave van deelname: Vóór 4 no­vem­ber via email adres: sociaal­op­drachtgever­schap@gmail.com
Meer in­for­ma­tie: via www.stich­tingkatho­lie­kerf­goed.nl of via 06-14975950 (Rachel de Vos)