Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe bundel: Wegen naar vrede

De Sociale Leer van de Kerk over sociale en politieke conflicten

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2016
Nieuwe bundel: Wegen naar vrede

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) heeft een nieuwe bundel uitge­ge­ven. De titel luidt "Wegen naar Vrede, de Sociale Leer van de Kerk over sociale en poli­tieke con­flic­ten".

De bundel, met ruim 145 pagina's, bevat artikelen en lezingen van prof. dr. Fred van Iersel, lid van de Raad van Advies van het CSLK, tevens bij­zon­der hoog­le­raar vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht en docent Katho­lie­ke Sociale Leer aan diverse in­stel­lingen.

Uitgaande van de Katho­lie­ke Sociale Leer van de Kerk, met haar principes van personali­teit, soli­da­ri­teit, sub­si­dia­ri­teit en alge­meen wel­zijn, bespreekt de bundel de relaties tussen religies en conflict, de rol van de religies tot de vrede, de pro­ble­ma­tiek rond terreur en geweld, de legitime­ring van vredesoperaties, de toe­komst van de recht­vaar­dige oorlog en tenslotte de vluch­te­lingen­cri­sis in het jaar van de barm­har­tig­heid. De bijlage bevat ach­ter­grond in­for­ma­tie over de nog steeds actuele en­cy­cliek 'Pacem in Terris' van paus Johannes XXIII uit 1963.

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 3,48. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Wegen naar Vrede'. Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels be­schik­baar komen van de drukkerij, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het via email opge­ge­ven post­a­dres.