Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bundelreeks Religie en veiligheid

Deel I: Religie in conflict

gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017
Bundelreeks Religie en veiligheid

'Religie en conflict'.

'Verstaat Gij de tekenen des tijds'? Deze vraag van Christus is bij­zon­der actueel. Hoe begrijpen we de wereld waarin wij leven? Die vraag is ook aan de orde op gebied van vrede en vei­lig­heid. De globalise­ring roept overal ter wereld reacties op. Hoe kunnen we die dui­den? Wat is er gaande op het gebied van vrede en vei­lig­heid, in inter­na­tio­nale con­flic­ten, met de krijgs­macht, en welke vragen kan men hieraan vanuit gods­diens­tig en levensbeschouwe­lijk per­spec­tief stellen? Een be­lang­rijke vraag: oorlog en vrede gaan ie­der­een aan.

Krijgs­machten en hun doelen, taken en thema's zijn altijd voorwerp geweest van reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke dui­ding, van in­ter­pre­ta­tie en evaluatie. Oorlog en geweld zijn frequent voor­ko­mende thema's in de Heilige Schrift en in de chris­te­lijke filo­so­fische en theo­lo­gische traditie. Na­tuur­lijk verschillen de reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke optieken van bij­voor­beeld de poli­tieke of strate­gische, of van de techno­lo­gische. Maar hoe dan ook is de ratio­na­li­teit van het bestaan van krijgs­machten in alle culturen en religies verbon­den met de vraag wat de 'zin', bete­ke­nis, is van militair geweld. Waarom is het er? Welke bete­ke­nis wordt er in een cultuur aan toegekend? Hoe wordt het ge­ïnter­pre­teerd, gele­gi­ti­meerd of bekritiseerd? Welke reli­gi­euze bete­ke­nissen zijn aan het doden en sterven, gewond raken en verwon­den op het slag­veld verbon­den? Hoe ver­an­de­ren seculari­sa­tie ener­zijds en fun­da­men­ta­lisme ander­zijds de zin­ge­ving aan de krijgs­macht? Deze the­ma­tiek wordt uit­ge­werkt met mede­wer­king van inter­na­tio­naal erkende des­kun­digen op de terreinen van vei­lig­heidsbeleid, humanitaire interventie en vei­lig­heid.