Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018

Meer aandacht voor migranten en vluchtelingen

gepubliceerd: dinsdag, 2 januari 2018
Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018

De Paus vraagt in zijn bood­schap voor Wereld Vrede Dag aan­dacht voor mi­gran­ten en vluch­te­lingen. In totaal zijn er we­reld­wijd zo’n 250 miljoen mi­gran­ten, waar­van 22½ miljoen vluch­te­lingen!

De Paus wil met zijn bood­schap een proces onder­steunen dat de Verenigde Naties be­gon­nen is om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts) één over mi­gran­ten en één over vluch­te­lingen. De Paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen want in die over­een­kom­sten wor­den we­reld­wijde afspraken gemaakt over veilige en wet­tige migratie en de opvang van vluch­te­lingen.

De afdeling voor Mi­gran­ten en vluch­te­lingen van het nieuwe Pau­se­lijk Di­cas­te­rie voor de be­vor­de­ring van in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling heeft daarvoor twin­tig actie­pun­ten opge­steld. De kernwoor­den van die actie­punten gaan over het ont­van­gen, be­scher­men, het ont­wik­ke­ling bie­den en integreren van mi­gran­ten en vluch­te­lingen. De Paus hoopt dat die actie­pun­ten lei­dend zullen zijn voor deze mondiale pacten van de Verenigde Naties.

De Kerk heeft zich al uit­ge­spro­ken over ver­schil­lende kwesties die in de beide Pacten zijn opgeno­men. En vanuit haar lange pas­to­rale erva­ring wil zij actief willen deelnemen aan beide processen.

De sectie ‘Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen’ van het Di­cas­te­rie voor de Ont­wik­ke­ling van de In­te­grale men­se­lijke Persoon heeft 20 actie­pun­ten voor­be­reid in overleg met ver­schil­lende Bis­schop­penconferenies en katho­lie­ke Niet-Gouverne­men­tele Organi­sa­ties die in deze materie werk­zaam zijn. De Paus heeft deze twin­tig punten goedge­keurd. Zij stoelen op de beste veldini­tia­tie­ven van de Kerk die aan de noden van de mi­gran­ten en de vluch­te­lingen tegemoet komen.

Zij omvatten niet alles wat de Sociale Leer van de Kerk over mi­gran­ten en vluch­te­lingen zegt, maar zij stellen prak­tische over­we­gingen voor die katho­lie­ken en andere verde­digers van mi­gran­ten en vluch­te­lingen kunnen gebruiken, aanvullen en ont­wik­ke­len wanneer zij met hun rege­ringen in dialoog gaan over de Mondiale Pacten.

Deze twin­tig punten verde­digen ef­fec­tieve maat­regelen die het bewijs geleverd hebben dat ze samen een in­te­graal ant­woord bie­den op de actuele uit­dagingen. In de lijn van het on­der­richt van de Paus zijn deze punten samen­ge­bracht onder vier titels: onthalen, be­scher­men, bevor­de­ren en integreren:

  • Onthalen: ver­ster­ken van veilige en de legale wegen voor mi­gran­ten en vluch­te­lingen.
  • Be­scher­men: de rechten en de waar­dig­heid van Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen garan­de­ren.
  • Bevor­de­ren: de in­te­grale men­se­lijke ont­wik­ke­ling van mi­gran­ten en vluch­te­lingen verhogen.
  • Integreren: de ge­meen­schappen verrijken dank zij een grotere deelname van mi­gran­ten en vluch­te­lingen.

Elke titel is een actief werk­woord en een oproep tot actie. De opzet is telkens te ver­trek­ken van wat momenteel haal­baar is om uit­ein­delijk een finaal doel te bereiken, name­lijk een inclusief en duur­zaam gemeen­schap­pe­lijk huis te bouwen voor ie­der­een.

Bron: 20 Actie Punten voor de Mondiale Pacten.NL (pdf)