Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lof der duurzaamheid

Boek met bijdragen van het CSLK

gepubliceerd: maandag, 10 september 2018
Lof der duurzaamheid

De en­cy­cliek Laudato Si’ van Paus Fran­cis­cus biedt een visie die de prag­ma­tische duurzame ont­wik­ke­lingsdoelen – SDG’s: Sustainable Develop­ment Goals van de Verenigde Naties motiveert.

Om de 17 doel­stel­lingen en 169 onder­lig­gende tussendoelen – onder meer einde aan armoede en hon­ger, gelijk­heid van vrouwen en mannen, aanpak van de klimaat­ver­an­de­ring – te operationaliseren, moet elk land ze vertalen in natio­naal beleid. Hiertoe moeten keuzes wor­den gemaakt vanuit lokale behoeften en moge­lijk­he­den.

Dit boek, met bijdragen van experten, verkent de kansen voor ini­tia­tie­ven en de rol van Kerk en over­heid hierin. De visie­tekst moet de invulling en uit­wer­king ervan blijvend begees­te­ren. Dat kan, want zel­den vond een en­cy­cliek zoveel bijval, ook buiten de Kerk. Dat moet ook, zo niet dreigen de SDG’s dode letter te blijven. Dit boek dient als basis voor een Vlaams-Neder­landse invulling en richt zich tot het mid­den­veld, Kerk en over­heid.

In ok­to­ber 2017 heeft het bestuur van het CSLK deel­ge­no­men aan het expertseminar over Laudato Si' en de Sustainable Develop­ment Goals van de VN. Dit seminar werd geor­ga­ni­seerd door Canon Triest te Gent. Ver­vol­gens heeft het CSLK haar inhou­de­lijke bijdrage geleverd voor deze uitgave.

Het CSLK is betrokken bij de inhou­de­lijke invulling van een brede Vlaams-Neder­landse studie­dag dat gepland staat voor de eerste helft van het volgend jaar. Ter voor­be­rei­ding is een rondetafel con­fe­ren­tie voor­zien in het 4e kwar­taal van dit jaar. In­for­ma­tie hierover volgt tzt.

Het Inter­na­tio­nal Institute Canon Triest, opgericht door de Broe­ders van Liefde, is een centrum voor vor­ming, onder­zoek en uit­wis­se­ling met uni­ver­si­teiten, onder­zoeks- en vor­mingsin­stel­lingen, groepen, organi­sa­ties en personen we­reld­wijd.

Voor info en be­stel­len.