Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.

Pausboodschap Werelddag van de Armen (17/11/2019)

gepubliceerd: zaterdag, 3 augustus 2019
De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.

“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Wereld­dag van de Armen die dit jaar plaats­vindt op 17 no­vem­ber. De paus ontleent het thema aan psalm 9. “Deze psalm werd ge­schre­ven in een tijd van grote eco­no­mische ont­wik­ke­lingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook leidde tot sociale onge­lijk­heid”, schrijft de paus.

“De situatie is niet veel anders dan vandaag de dag”, ver­volgt hij. “Eeuwen gaan voorbij, maar de situatie van rijk en arm blijft constant. Het is alsof de ge­schie­de­nis ons niets leert. De woor­den van de psalm gaan niet over het verle­den, maar over ons heden, zoals God daar naar kijkt.”

Paus Fran­cis­cus noemt families die op de vlucht zijn, wees­kin­de­ren die wor­den uitgebuit, jonge mensen zon­der werk, slacht­of­fers van geweld, het leed van immi­gran­ten en dak­lo­zen. De Schrift doet een beroep op ons waar het gaat om de zorg voor de arme. Paus Fran­cis­cus: “Waar we maar kijken, het woord van God wijst ons naar de armen, naar degenen die nood hebben aan de eerste levens­be­hoef­ten, omdat ze af­han­ke­lijk zijn van anderen.”

Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten

De paus citeert uit het Matteüs evan­ge­lie, waarin Jezus zich juist met hen iden­ti­fi­ceert: “Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broe­ders hebt gij voor Mij gedaan” (Matteüs 25, 40). En hij ver­wijst naar de zalig­spre­kingen, waar­mee Jezus zijn predi­king van het Ko­nink­rijk van God begon. De eerste daar­van is: “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods” (Lucas 6, 20). “De bete­ke­nis van deze paradoxale bood­schap is dat het Ko­nink­rijk van God behoort aan de armen, omdat zij in een positie zijn om het te ont­van­gen”, aldus de paus.

Het is alsof het aantal armen alleen maar toeneemt in plaats van afneemt, zegt de paus, en hij voegt er een aanspo­ring aan toe: “Jezus, die de predi­king van zijn Ko­nink­rijk startte met het vooropstellen van de arme, ver­telt ons dat Hij het Ko­nink­rijk begon, maar aan ons, zijn leer­lin­gen, de taak toever­trouwt om het voort te zetten en de armen hoop te geven.” Mensen hoop en ver­trouwen geven “is een grote verant­woor­de­lijk­heid van de chris­te­lijke gemeen­schap, die niet licht opgevat mag wor­den. De geloof­waar­dig­heid van de ver­kon­di­ging en het chris­te­lijke ge­tui­ge­nis hangen ervan af”, aldus de paus.

Meer dan concrete hulp

Het doel van de Wereld­dag van de Armen is meer dan concrete hulp geven. Het doel is te groeien in be­trok­ken­heid op de nood van concrete personen en om armen hoop te geven. Daarvoor is een volge­hou­den inzet nodig. “Vóór alles hebben de armen nood aan God en zijn liefde, die zicht­baar wordt door ‘de mid­den­klasse van de hei­lig­heid’, mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van chris­te­lijke liefde hel­der maken. God heeft ver­schil­lende manieren en wegen om het hart van mensen te raken. Zeker, de armen komen naar ons toe, omdat we hen eten geven, maar wat ze wer­ke­lijk nodig hebben is meer dan ons aanbod van een boterham of warme maal­tijd. De armen hebben onze han­den nodig om ze op te tillen, onze harten om weer genegen­heid te voelen, onze aanwe­zig­heid om een­zaam­heid te over­win­nen. In één woord: ze hebben liefde nodig.”

Hoop en troost

“En soms is er maar weinig nodig om hoop te geven”, ver­volgt de paus. “Het is genoeg om een moment stil te staan, te glimlachen en te luis­te­ren. Laat de sta­tis­tie­ken voor een keer achterwege. De armen zijn geen sta­tis­tie­ken om op te voeren als we het trots hebben over ons werk en onze projecten. De armen zijn mensen om te ont­moe­ten: ze zijn een­zaam, jong en oud, en we nodigen hen uit in ons huis voor een maal­tijd; mannen, vrouwen en kin­de­ren die behoefte hebben aan een vrien­de­lijk woord. De armen red­den ons, omdat ze ons het gelaat van Jezus Christus laten zien.”

De paus beveelt de aan­dacht voor de Wereld­dag van de Armen van harte aan bij chris­te­lijke gemeen­schappen en anderen die de armen hoop en troost willen geven: “Help mee om ervoor te zorgen dat de Wereld­dag van de Armen steeds meer mensen aan­moe­digt om ef­fec­tief samen te werken, opdat niemand een gebrek zal voelen aan nabij­heid en soli­da­ri­teit.”

De Wereld­dag van de Armen werd door paus Fran­cis­cus inge­steld in het verlengde van het Heilig Jaar van Barm­har­tig­heid (2016) in zijn afsluitend schrijven voor dit Heilig Jaar ‘Misericordia et Misera’ (nr. 21). De dag wordt elk jaar gehou­den op de 33e Zondag door het Jaar (de één na laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar) als voor­be­rei­ding op het feest van Christus, Koning van het Heelal.

De hele pausbood­schap in het Engels

 (dit bericht is over­ge­no­men van Katho­liek­le­ven.nl)