Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging - Financiële ethiek na de kredietcrisis?

Vrijdag 4 september - 13.00 tot 16.30 uur - Kathedraal van Haarlem

gepubliceerd: woensdag, 29 januari 2020
Uitnodiging - Financiële ethiek na de kredietcrisis?

Tijdens deze bij­een­komst wordt met lezingen en aan­slui­tende de panel­dis­cus­sie bepaald in hoeverre fi­nan­ciële en aanverwante in­stel­lingen zich laten lei­den door genoemde uitingen van dit be­lang­rijke Vati­caanse do­cu­ment en andere rele­vante publi­ca­ties.

De agenda beoogt dit met een inlei­dende situatieschets; een analyse van de pro­ble­ma­tiek, oor­zaken en moge­lijke oplos­singen; de gevolgen voor de maat­schap­pij en haar bur­gers en de nood­zaak van schuld­hulp­ver­le­ning; de ver­an­de­rings­pro­ces­sen en dilemma's bij de banken en fi­nan­ciële in­stel­lingen; de rol van de over­heid en de poli­tiek. Na de lezingen volgt een panel­dis­cus­sie met alle sprekers.

Agenda

Op de bij­een­komst zullen diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vati­caanse do­cu­ment, bepalen in hoeverre fi­nan­ciële in­stel­lingen zich laten lei­den door genoemde uitingen in dit andere rele­vante do­cu­menten.

spreker on­der­werp
Ph. Weijers Opening en inlei­ding (dagvoor­zit­ter)
E. Holterhues “Never waste a good crisis: waartoe is een fi­nan­ciële in­stel­ling op aarde?”
Wat zeggen recente en­cy­clie­ken en do­cu­menten hierover en wat is mijn visie op een gezonde fi­nan­ciële sector.
E. de Jong “Houden de banken ons een spiegel voor?”
Aan de hand van enkele voor­beel­den vanuit de fi­nan­ciële sector en andere sectoren, komen een aantal ont­wik­ke­lingen aan bod die zich na de krediet­cri­sis hebben voor gedaan waardoor vraag­te­kens bij het func­tio­ne­ren van banken zijn gezet.
J. Maasen “Achter cijfers gaan mensen schuil”
Hoe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen het dage­lijks leven van mensen op zijn kop kunnen zetten; kortom: over de gevolgen van leven met schul­den en in armoede.
W. Wage­naar “Ethics is kno­wing the difference between what you have the right to do and what is right to do”
Als leidraad voor het voor­ko­men van ongewenst gedrag en het sturen op goed gedrag. Hoe de bank fouten maakte en ervan leerde (twee praktijk voor­beel­den). Dilemma's nu en in de toe­komst.
A. Siegmann “De 10 gebo­den als in­spi­ra­tie”
De fi­nan­ciële sector kent een grote mate van regels, wet­ge­ving en over­heidsin­grij­pen. Hoe kan er meer ruimte komen voor ethiek en per­soon­lijke verant­woor­de­lijk­heid?
E. Holterhues Panel­dis­cus­sie
V. Scheffers Samen­vat­ting en afslui­ting

Personalia

  • Drs. E. Holterhues, bekleedde sinds 2000 manage­ment­func­ties binnen de zake­lijke dienst­ver­le­ning van de Triodos Bank; sinds maart 2017 is hij directeur bij Oikocredit.
  • Prof. Dr. E. de Jong, is hoog­le­raar Inter­na­tio­nale Economie bij de sectie Economie en Bedrijfs­eco­no­mie van de Radboud Uni­ver­si­teit van Nijmegen.
  • Drs. J.H.M. Maasen, mede­wer­ker Diaconie en Missie­secre­taris van het bisdom Rotter­dam.
  • Mevr. Drs. W. Wage­naar, sinds 2014 Head of Conduct & Ethics bij de ABN AMRO bank.
  • Dr. A.H. Siegmann, staf­me­de­werker van het Weten­schap­pe­lijk Instituut voor het CDA en hoofd­do­cent fi­nan­ciële economie aan de Vrije Uni­ver­si­teit Am­ster­dam.
  • Drs. V.M. Scheffers, voor­zit­ter CSLK; eer­der alge­meen se­cre­ta­ris van de Bis­schop­pe­lijke Com­mis­sie Justitia et Pax Neder­land (1983-2015); voor­zit­ter van Stich­ting Com­mu­ni­cantes.
  • Ing. Ph.S. Weijers BScR, per­ma­nent diaken, vicevoor­zit­ter en se­cre­ta­ris (a.i.) van het CSLK.

Details

datum: Vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020
tijd: van 13.00 tot 16.30 uur
ont­vangst is vanaf 12.30 uur
entree: toegang is vrij
locatie: St. Bavo Ka­the­draal, Leidse­vaart 146, 2014 HE Haar­lem (tel. 023-5323077)
aanmel­den: Aanmel­den nog steeds moge­lijk, liefst vóór 1 sep­tem­ber.
Aanmel­den en in­for­ma­tie via email naar info@cslk.nl, of
tele­foon 06-53887641 (CSLK se­cre­ta­ris, diaken Philip Weijers)
parkeren Parkeren op het naast­ge­le­gen Emma­plein, of in de 2 dichtsbij­zijnde par­keer­ga­ra­ges Hout­plein en Raaks, ongeveer 15 minuten loop­af­stand).

Bron do­cu­menten

Het do­cu­ment is ver­taald en te lezen op de de web­si­te van RK Do­cu­menten. Deze vertaling is in druk ver­sche­nen bij Kerknet.be.

Zie ook de in­for­ma­tie uit 2011 over het Vati­caans do­cu­ment over de fi­nan­ciële crisis, de oor­zaken en een aanzet tot her­vor­ming van de globale economie.