hier."> hier." /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus

Over de opbouw van een rechtvaardige en broederlijke wereld

gepubliceerd: maandag, 5 oktober 2020
Nieuwe encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus

De pers­dienst van het Vati­caan stelde on­der­staan­de korte samen­vat­ting ter beschik­king.

De schaduwen van een gesloten wereld (titel van hoofd­stuk 1) ver­sprei­den zich over de wereld, waardoor gewonde mensen langs de kant van de weg staan, buiten­ge­slo­ten en afgewezen. Deze schaduwen dompelen de mens­heid onder in ver­war­ring, een­zaam­heid en leegte. We ont­moe­ten een vreem­de­ling op de weg (hoofd­stuk 2); hij is gewond. Tegen­over deze reali­teit zijn twee hou­dingen moge­lijk: zon­der sympathie voor­bij­gaan of met hem stoppen. Onze keuze zal de aard van onze persoon of ons poli­tiek, sociaal en reli­gi­eus project bepalen.

God is uni­ver­se­le liefde, en wanneer we deel uitmaken van deze liefde en haar delen met anderen, zijn we ge­roe­pen tot uni­ver­se­le broe­der­schap. Dat is open­heid. Er is geen anderen of zij, er is alleen wij. Wij verlangen, bij God en in God, naar een open wereld (hoofd­stuk 3) (zon­der muren, zon­der grenzen, zon­der uit­slui­tingen en zon­der vreem­den), en daarvoor hebben en willen we een open hart (hoofd­stuk 4). We beleven een sociale vriend­schap, we zoeken een moreel goed, een sociale ethiek, omdat we weten dat we lid zijn van een uni­ver­se­le broe­der­schap. We zijn ge­roe­pen tot ont­moe­ting, tot soli­da­ri­teit en tot dank­baar­heid.

Om een open wereld met een open hart te bereiken, moet het beste beleid (hoofd­stuk 5) wor­den gevoerd. Een beleid voor het gemeen­schap­pe­lijk en uni­ver­seel goed, een beleid voor het volk en met het volk. Met andere woor­den, een volks­po­li­tiek, uitge­voerd met een sociale lief­da­dig­heid die de men­se­lijke waar­dig­heid nastreeft, en uitge­voerd, met poli­tieke liefde, door mannen en vrouwen die de economie integreren in een sociaal, cultureel en volks project.

Weten hoe je een dialoog voert, is de manier om de wereld te openen en sociale vriend­schap op te bouwen (hoofd­stuk 6); en het is de basis voor een betere poli­tiek. Dialoog res­pec­teert, ac­cep­teert en zoekt de waar­heid. Dialoog laat een cultuur van ont­moe­ting kiemen. Zo wordt ont­moe­ting een manier van leven, een passie en een verlangen. Wie de dialoog nastreeft is welwillend, erkent en res­pec­teert de ander.

Maar dit is niet genoeg. We moeten de won­den van de mislukte ont­moe­ting onder ogen zien en paden van een hernieuwde ont­moe­ting bewan­de­len (hoofd­stuk 7). Wonden moeten ver­zorgd wor­den en de vrede moet her­steld. Daar is moed voor nodig. Moed om uit te gaan van de waar­heid en de his­to­rische waar­heid te erkennen. De waar­heid gaat onafschei­de­lijk samen met ge­rech­tig­heid en barm­har­tig­heid. Ze is onmis­baar op weg naar ver­ge­ving en vrede. Vergeven, maar niet vergeten. Con­flic­ten zijn onvermij­de­lijk, maar geweld is niet aanvaard­baar. Daarom is oorlog onaanvaard­baar en moet de doodstraf afgeschaft wor­den.

De ver­schil­lende religies in de wereld erkennen de mens als een schepsel van God en dus als broe­ders. Religies zijn tot dienst aan de broe­der­schap in de wereld ge­roe­pen (hoofd­stuk 8). Door ons open te stellen voor de Vader van allen, erkennen we onze uni­ver­se­le toestand als broe­ders. Voor chris­te­nen is de bron van men­se­lijke waar­dig­heid en broe­der­lijk­heid te vin­den in het Evan­ge­lie van Jezus Christus, dat ons han­de­len en onze engage­menten rich­ting geeft. Deze weg van broe­der­lijk­heid geeft ons ook een Moeder, genaamd Maria.

Ter wille van de vele slacht­of­fers van onze gesloten wereld, liggend aan de kant van de weg, roept Paus Fran­cis­cus ons op om ons het verlangen naar broe­der­schap in de wereld eigen te maken en in praktijk te brengen. En dat begint met de erken­ning dat we Fratelli tutti zijn, allen broe­ders en zusters.


Bron: Pers­dienst Vati­caan en www.rkdo­cu­menten.nl