Details

Datum: vrij­dag 18 no­vem­ber Tijd: 14:00-17:00 uur, met borrel na afloop Locatie: Radboud Uni­ver­si­teit, Nijmegen Entree: gratis Aanmel­ding op: laudato-si.nl/event/laudato-si-event

"> Details

Datum: vrij­dag 18 no­vem­ber Tijd: 14:00-17:00 uur, met borrel na afloop Locatie: Radboud Uni­ver­si­teit, Nijmegen Entree: gratis Aanmel­ding op: laudato-si.nl/event/laudato-si-event

" /> CSLK - Nieuws

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Laudato Si’ event 2022

Van klimaatdepressie naar duurzame hoop

gepubliceerd: donderdag, 13 oktober 2022
Laudato Si’ event 2022

Pro­gram­ma

1 - Als christen in protest

Margriet Bos (Extinction Rebellion), Kirsten Alblas (Christian Climate Action)
Wat drijft jonge mensen om zich te laten arres­te­ren bij de kli­maat­ac­ties van Extinction Rebellion (XR) en Christian Climate Action (CCA)? Wat denken ze hiermee te bereiken en wat zijn hun drijfveren? Wat voor actie past bij jouw recht­vaar­dig­heids­ge­voel? Kirsten Alblas en Margriet Bos gaan met elkaar en jou in gesprek over deze en andere vragen.

2 - Groen in jouw ge­meen­schap

Marthe Derkzen & Mellany van Bommel (Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit)

Wat maakt dat je je thuis voelt in jouw buurt? En hoe zorgen planten voor verbin­ding met mensen en natuur om je heen, en met jezelf? Het ant­woord op deze vragen zegt wat over jouw “ruimtezin” (sense of place). In deze workshop onder­zoek je jouw ruimtezin én delen we voor­beel­den van vergroe­ning die je kunnen in­spi­re­ren om zelf in actie te komen voor een groenere buurt, pa­ro­chie of campus!

3 - Toolbox van Hoop

Econoom en theoloog Jan Jorrit Hasse­laar (Centrum Duurzame Ont­wik­ke­ling VU) - i.s.m. Verus

Waar ontleen jij hoop aan in milieu- en klimaat­pro­ble­ma­tiek? Reli­gi­euze wijs­heids­tra­di­ties hebben een schat aan hand­vat­ten om hoop aan te ontlenen. Deze zitten allemaal in Hasse­laars gereed­schapskist van hoop. In deze in­ter­ac­tie­ve workshop verkennen we de moge­lijk­he­den voor concrete vraag­stukken rondom klimaat­ver­an­de­ring in ste­den als Am­ster­dam en Kaap­stad. Doe je mee?

4 - Stilte­wan­de­ling in Park Brakkenstein

Ga op pad met jezelf en met God. Dompel jezelf onder in de herfst. Omarm wat je mee wilt nemen de winter in. Laat, net als de bomen, los wat je te veel energie kost. En kom weer opgela­den terug onder mensen.

5 - Wat zegt de filo­soof in jou?

Hoog­le­raar Philosophy of Sustainability Marc Davidson en hoog­le­raar Frans Wijsen (Radboud Uni­ver­si­teit)

Hoe kan de visie van Laudato Si’ van toe­ge­voegde waarde zijn voor het onder­wijs? Denk daar maar eens over na. Professor Davidson is expert op het gebied van filo­so­fie en duur­zaam­heid. Hij begeleidt graag een gedachte-experi­ment over onder­wijs en verbin­ding. Doe je mee?

6 - Vier de schep­ping

Marjolein Tiemens-Hulscher (GroenGeloven) met St. Christoffel­paro­chie

In deze mini-vie­ring verbind je zorg om de aarde met je ziel. Lekenpastor Marjolein leidt een ritueel rondom de ele­menten aarde, water, vuur en lucht. En pa­ro­chi­aan van de St. Christoffel­paro­chie ver­telt over zijn motivatie om zich in te zetten voor een groene pa­ro­chie. “Als we ons inner­lijke verbon­den voelen met alles wat bestaat, zullen sober­heid en zorg spon­taan ontstaan.” (LS11).

7 - Bij de klimaatpsy­cho­loog

Klimaatcoach Manu Busschots (KlimaatGesprekken)

Hoe raakt het jou dat dieren uitsterven, natuur ver­vuilt en Gods schep­ping wordt opgebruikt? Wat doen de gevolgen van klimaat­ver­an­de­ring met jou? Ga het gevoel aan en kom er sterker uit. In deze groepssessie coacht Manu Busschots jou in het aan­gaan en uitwisselen van je gevoel. Waardoor je in bewe­ging gaat komen voor dat wat jou raakt, en er ook weer ruimte komt voor blij­moe­dig­heid en veer­kracht.

8 - Goedkoop of duur­zaam eten

Zr. Rebecca (Clarissen in Megen) & stu­den­ten (Vegan Student Association Nijmegen)

Hecht jij veel waarde aan eten? Aan wat je eet, waar het vandaan komt, met wie je eet? ‘Vegata­rische zuster’ Rebecca en een paar stu­den­ten van de VSA berei­den een leuke workshop voor over eer­lijk en duur­zaam kopen en koken. Samen ont­dek­ken we de waarde van voedsel.

9 - Kunnen wij het systeem ver­an­de­ren?

Chemicus en voor­vech­ter nale­ving milieubeleid Johan Vollen­broek (Mobilisation for the Environ­ment MOB)

Wat hebben klimaat, biodiver­si­teit en voe­ding met stikstof te maken? Johan Vollen­broek ver­telt over de zorgen en de ‘veld­slag’ van de organi­sa­tie Mobilisation for the Environ­ment (MOB) in de stikstof­rechts­zaak. En we denken na over de vraag hoe we de zachte stem van de natuur kunnen laten door­drin­gen tot de poli­tiek. Bepaal zo je eigen positie ten opzichte van de stikstofkwestie.

10 - Brainstorm!

Annemarthe Westerbeek (A Rocha), Matthias van Halem (Cordaid)

Hoe bouwen we communities of care, oftewel ge­meen­schappen die zich verbin­den in de zorg voor de aarde en de armen? In deze brainstorm gaan we samen ant­woor­den zoeken. Zodat we ons­zelf prak­tisch kunnen gaan verbin­den aan sociale en eco­lo­gische duur­zaam­heid.

11 - Lokale voedsel­ge­meen­schappen!?

Bene­dic­tijnen br. Geerard Labeur en br. Thijs Kete­laars (Abdij van Egmond), dr. Jan Hassink (Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­teit)

Ons voedsel­sys­teem is verre van duur­zaam. Maar er zijn hoop­volle ini­tia­tie­ven. Boeren en bur­gers kiezen voor lokale voedsel­sys­te­men die bijdragen aan de ge­meen­schap, biodiver­si­teit en het land­schap. Laten we po­si­tie­ve erva­ringen delen en bespreken hoe we lokale voedsel­voor­zie­ningen kunnen ver­ster­ken en gemeen­goed kunnen maken.

13 - Story­telling

Podcastmaker en docent Story­telling Maarten Westerveen (podcast Echt Gebeurd)

Waarom zet jij je in voor het klimaat? Hoe ver­tel je dat aan anderen? Je wilt toch dat ook je vriend, moe­der en collega een beetje duurzamer gaan leven?, We gaan samen aan de slag met het ont­dek­ken en verhalen van jouw verhaal. Straks word je nog een influencer!

14 - Duurzame pacht

Klarien Klingen en Hanny van Geel (Toekomstboeren), Margiet Goris (Wa­ge­nin­gen Research) 

Kerken en kloosters in Neder­land verpachten land­bouw­grond. Lang­ja­rige pacht­con­tracten maken het boeren moge­lijk om te inves­te­ren in bodemver­be­te­ring, hou­tige gewassen of voedsel­ge­meen­schappen. In deze workshop gaan we in dialoog over duurzame pacht­con­tracten door kerken en kloosters. Bekijk de volgende drie filmpjes gemaakt door Toekomstboeren:

15 - Lach­the­ra­pie

Verhalen­ver­tel­ler Kees Posthumus

Even lekker uit je hoofd. Kom een beetje los en gebruik je lachspieren. Kees helpt je alle zware klimaat­pro­ble­men om te zetten in energie. Met theatersport en vrolijk­heid ontstaan ook oplos­singen en hoop. Durf jij het aan?