Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Christen-zijn midden in de wereld

Gespreksavonden over de sociale leer van de Kerk

gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2022
Christen-zijn midden in de wereld

Chris­te­nen maken deel uit van de maat­schap­pij, ze staan als bur­gers in het volle leven. Wat is hun bood­schap aan de samen­le­ving? Hoe drukken zij hun stempel op hun omge­ving? 

Sinds eind 19e eeuw heeft de Kerk zich uit­ge­spro­ken over maat­schap­pe­lijke kwesties, te beginnen bij het arbei­ders­vraag­stuk dat ontstond bij de industriële revolutie. Wat hebben pausen gezegd over de cultuur, de markt en de economie, de media, de poli­tiek? Wat over de waar­dig­heid en de rechten van de mens, het gezin en de opvoe­ding? 

Zonder met pasklare ant­woor­den te komen gaan wij met elkaar in gesprek over de maat­schap­pe­lijke bood­schap van de Kerk en de moge­lijk­he­den die gelo­vi­gen hebben om de omge­ving waarin zij zich bewegen te beïn­vloe­den.

Data

Woens­dag­avond van 20.15 tot 21.30 uur:

  • 9 no­vem­ber 2022
  • 23 no­vem­ber 2022
  • 30 no­vem­ber 2022
  • 7 de­cem­ber 2022
  • 14 de­cem­ber 2022
  • 4 januari 2023
  • 11 januari 2023
  • 25 januari 2023
  • 1 februari 2023
  • 8 februari 2023

Locatie

Ont­moe­tings­cen­trum naast de Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 218 B, 1016 DZ Am­ster­dam

Opgave

Door overma­king van € 30,- op reke­ning NL16 INGB 0000 0838 31 t.n.v. Stich­ting Onze Lieve Vrouwe­kerk, Am­ster­dam o.v.v. Cursus sociale leer. Bij de in­schrij­ving zijn inbegrepen: huur van de ruimte, koffie, cursus­ma­te­riaal.

Deel­ne­mers kunnen het boek Chris­te­nen in de samen­le­ving. Inlei­ding op de sociale leer van de Kerk van Domènec Melé (De Boog, 303 blz., € 14.75) aanschaffen tegen de geredu­ceerde prijs van € 10,- bij de boekverkoop in het Ont­moe­tings­cen­trum of bij de eerste sessie van de gespreks­avon­den.

In­for­ma­tie

Inlei­der: Eugen Graas, pr
tel.: 06 174 172 40
e-mail: egraas@gmail.com