Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezing: In dialoog over ons gemeenschappelijke huis

Laudato Si’ en Ecomodernisme

gepubliceerd: maandag, 9 oktober 2023

Op zon­dag­mid­dag 29 ok­to­ber or­ga­ni­seert OLV ter Nood een bij­een­komst waarbij twee ver­schil­lende perspectieven elkaar zullen ont­moe­ten, name­lijk die van de en­cy­cliek ‘Laudato Si’ en die van het ‘Ecomo­dernisme’.

Pro­gram­ma

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Welkom en intro­duc­tie van sprekers door dagvoor­zit­ter
13.40 uur Dr. Erik Sengers over Laudato Si’
14.15 uur Marcel Crok over Ecomo­dernisme
14.45 uur Pauze
15.15 uur Gesprek tussen Marcel Crok en Erik Sengers
15.45 uur Gelegen­heid tot het stellen van vragen vanuit het publiek
16.15 uur Borrel
17.00 uur Einde Dag

Voor­zit­ter is dr. Daan van Schalk­wijk, bioloog.

U kunt zich aanmel­den via de webshop.

Natuur en Geloof

In het kader van het jaar­the­ma Natuur en Geloof van Onze Lieve Vrouw ter Nood hebben inmiddels al vele ac­ti­vi­teiten plaats­ge­von­den, waar­on­der een aantal lezingen. Deze zijn over het alge­meen met belang­stel­ling en en­thou­sias­me ont­van­gen. Dit is ook niet ver­won­der­lijk, want je merkt in onze samen­le­ving dat de vraag hoe we ons tot de natuur ver­hou­den velen bezighoudt.

En­cy­cliek Laudato Si’

2015 is een bij­zon­der jaar voor wat betreft het nadenken over onze relatie met de natuur. In dat jaar kwam name­lijk de en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus uit, die precies over dit on­der­werp gaat: ‘Over de zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis.’ De Latijnse woor­den ‘Laudato Si’ ver­wij­zen naar het lof­lied van de heilige Fran­cis­cus op de schep­ping. Een van de centrale begrippen in de en­cy­cliek is de term ‘eco­lo­gische beke­ring.’ De paus wijst hiermee op onze verant­woor­de­lijk­heid om mede zorg te dragen voor de schep­ping. Hij schrijft: ‘De roe­ping behoe­ders van Gods werk te zijn, prak­tisch han­den en voeten te geven, vormt een wezen­lijk onder­deel van een deugd­zaam bestaan. Het is niet iets vrij­blij­vends’ (LS 217). De paus maakt zich in zijn en­cy­cliek erns­tig zorgen over de we­reld­wijde aantas­ting van het milieu (LS 2-3).

Ecomo­dernisme

Het jaar 2015 is ook het jaar van het uit­ko­men van het zo­ge­naamde Ecomo­dernis­tisch Manifest, een handvest ge­schre­ven door academici, weten­schappers en campagne­voer­ders over de uitgangs­pun­ten voor het ecomo­dernisme. Maar wat is eigen­lijk ecomo­dernisme? Het gaat hier om een groene stro­ming die streeft naar meer natuur en een schonere leef­om­ge­ving, maar veelal op andere manieren dan we gewend zijn van groene bewe­gingen. Zo zijn ecomo­dernisten voor kernenergie, gen­tech­no­lo­gie, intensieve land­bouw en eco­no­mische groei (Ecomo­dernisme p. 7-8). Ecomo­dernisten leggen de nadruk op de po­si­tie­ve effecten van nieuwe techno­lo­gische ont­wik­ke­lingen in het verle­den, heden en toe­komst (EM p.9).

Dialoog

Een be­lang­rijk uitgangs­punt van Laudato Si’ is voor de paus om met alle mensen van goede wil in dialoog te tre­den be­tref­fen­de ons gemeen­schap­pe­lijke thuis (LS 3). In ant­woord op dit streven or­ga­ni­seert OLV ter Nood op zon­dag­mid­dag 29 ok­to­ber een bij­een­komst om deze dialoog te bevor­de­ren. Prof. Dr. Erik Sengers en Drs. Marcel Crok zijn bereid gevon­den om te komen spreken. Erik Sengers is hoog­le­raar gees­te­lij­ke ver­zor­ging in de krijgs­macht aan de uni­ver­si­teit van Tilburg. Hij is tevens bestuurslid van het Centrum voor de sociale leer van de kerk en heeft veel ge­schre­ven over economie en sociale leer. Marcel Crok is af­ge­stu­deerd in de scheikunde. Hij is mede-auteur van het boek Ecomo­dernisme, het nieuwe denken over groen en groei (EM) uit 2017 en auteur van het boek De staat van het klimaat. Op verzoek van het ministerie van Infra­struc­tuur en Milieu was hij als reviewer betrokken bij het vijfde IPCC-rapport, het klimaatpanel van de VN.

Meer weten?

Indien u zich ver­der wilt verdiepen in dit thema, dan kunt u Laudato Si’ en het boek Ecomo­dernisme een­vou­dig be­stel­len via de gebruike­lijke kanalen op in­ter­net. Op de dag zelf zijn de werken ook te koop.