Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Studiedag - De toekomst start ... thuis

Maandag 22 april - 15.30 uur - Mariƫnkroon Nieuwkuijk

gepubliceerd: maandag, 18 maart 2024

Gezins­Plat­form Neder­land in samen­wer­king met FAFCE en opGROEIsymposium or­ga­ni­seert op maan­dag 22 april een studie­mid­dag voor beleidsmakers, gezins­orga­ni­sa­ties en wie zich voor het gezin inzetten. Deel­ne­mers zijn welkom van 15.30 tot 20.00 uur in con­fe­ren­tie­cen­trum Mariënkroon te Nieuwkuijk.

Inves­teer in het gezin

Een betere toe­komst, dat wil ie­der­een, maar waar begin je? Een stabiele samen­le­ving waarin iedere mens kan floreren, begint bij het inves­te­ren in gezonde en stabiele ge­zin­nen. Zij ver­ster­ken de sociale, eco­no­mische en mentale ge­zond­heid van de ge­zins­le­den én van de samen­le­ving als geheel.

De samen­le­ving is in zekere zin de spiegel van het gezin. De kenmerken die het gezin sterk maken, zoals trouw, dienst­baar­heid en zelf­waarde, dreigen steeds ver­der uit de maat­schap­pij te ver­dwij­nen. Afname van de gees­te­lij­ke ge­zond­heid van met name jon­ge­ren, toe­ne­mende een­zaam­heid onder ouderen en een proble­ma­tische demo­gra­fische ont­wik­ke­ling (dat zich o.a. uit in een erns­tig tekort aan personeel in de zorg en het onder­wijs), zijn slechts een paar gevolgen die zich steeds dringen­der aandienen. Waar het gezin verzwakt, verzwakt de samen­le­ving.

Lezingen en ont­moe­ting

Sprekers zijn kar­di­naal Wim Eijk (Aarts­bis­dom Utrecht), Hélène Selderhuis (beleids­ad­vi­seur SGP) en Vincenzo Bassi (voor­zit­ter FAFCE).

Naast de lezingen is er ruime gelegen­heid voor ont­moe­ting en uit­wis­se­ling. De studie­mid­dag wil verant­woor­de­lijken voor gezinsbeleid, organi­sa­ties en allen die zich voor ge­zin­nen inzetten ervan bewust maken dat zij een stem hebben - en motiveren die te gebruiken - in de ont­wik­ke­ling van een visie op de toe­komst waarin het gezin de aan­dacht en onder­steu­ning ont­vangt die het nodig heeft. En dat geldt niet alleen voor de poli­tiek maar ook binnen kerk­ge­meen­schappen en maat­schap­pe­lijke ver­ban­den.

Info en aanmel­den

De studie­mid­dag is een ini­tia­tief van Gezins­Plat­form.NL, FAFCE en opGROEIsymposium en vindt plaats in aanloop naar de Week van het Gezin (11 t/m 17 mei) en de Europese verkie­zingen (6 juni).

Alle in­for­ma­tie en het aanmeld­for­mu­lier vindt u op de web­si­te: