Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van Globalisering

Studiemiddag - vrijdag 22 oktober 2010

gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2010

Op vrij­dag­mid­dag 22 ok­to­ber 2010 orga­ni­seer­de het CSLK voor bijna 100 belang­stel­len­den een studie­mid­dag over de "Arbeid en Men­se­lijke Waar­dig­heid in een tijd van Globalise­ring", met als motto “De arbeid is er voor de mens en niet andersom”.

“Arbeid is een aspect dat blijvend en fun­da­men­teel is, dat altijd actueel is en voort­du­rend vernieuwde aan­dacht vraagt en beslist ge­tui­ge­nis vereist. Omdat steeds nieuwe vragen en problemen opdoemen, wor­den ook steeds nieuwe ver­wach­tingen gewekt, maar dreigen ook angsten en gevaren, die ver­band hou­den met deze fun­da­men­tele dimensie van het men­se­lijke bestaan: het men­se­lijk leven wordt iedere dag uit deze arbeid opge­bouwd, hieraan ontleent het zijn spe­ci­fie­ke waar­dig­heid; maar tege­lijk ligt in deze arbeid de blijvende maatstaf van men­se­lijk zwoegen en lij­den, van opoffe­ring en onrecht, die diep in het sociale leven van de afzon­der­lijke naties en op inter­na­tio­naal vlak door­drin­gen”. Laborem Exercens 1, Paus Johannes Paulus II, 1981

Het pro­gram­ma van de studie­mid­dag, met diaken Philip Weijers als dagvoor­zit­ter, was als volgt:

  • Inlei­ding door dagvoor­zit­ter ing. Ph. S. Weijers BScR, per­ma­nent diaken en bestuurslid CSLK
  • ‘Arbeid in de en­cy­cliek Caritas in Veritate‘ door Prof. Dr. G. J. M. van Wissen, em. hoog­le­raar Ver­ge­lij­kend Staats­recht UvA, docent Katho­lie­ke Sociale Leer, vz CSLK
  • ‘Wisselende kijken op arbeid en men­se­lijke waar­dig­heid’ door Drs. H. J. G. M. Crijns, theoloog en directeur van lan­de­lijk bureau DISK
  • ‘De sabbat, een paleis in de tijd dat wij samen bouwen‘ door Drs. J.J. Hasse­laar Ba, econoom en theoloog, beleids­ad­vi­seur CNV Vakcentrale
  • ‘Het normatieve kader voor inter­na­tio­naal ondernemen’ door Mr. Drs. H. K. Klamer, se­cre­ta­ris Levens­be­schou­wing en Maat­schap­pe­lijk Ondernemen VNO-NCW
  • Panel­dis­cus­sie en dis­cus­sie met de zaal

Bundel ‘De men­se­lijke arbeid in de Katho­lie­ke Sociale Leer, ont­wik­ke­ling en actuali­teit’

De menselijke arbeid in de Katholiek Sociale LeerOp deze studie­mid­dag is ook de bundel ‘De men­se­lijke arbeid in de Katho­lie­ke Sociale Leer, ont­wik­ke­ling en actuali­teit’ van diaken Ph. Weijers, bestuurslid CSLK, als publi­ca­tie van het CSLK uit­ge­ko­men. De bundel geeft een inlei­ding over de Sociale Leer van de Katho­lie­ke Kerk en gaat ver­vol­gens nader in op de ont­wik­ke­ling en actuali­teit met betrek­king tot de men­se­lijk arbeid. Veel­vul­dig wordt gerefereerd naar de sociale en­cy­clie­ken en verwezen naar actuele uit­spra­ken van ker­ke­lijke- en maat­schap­pe­lijke betrok­ke­nen. Daar­naast geeft de bundel met betrek­king tot de arbeid en de economie een over­zicht van de be­lang­rijk­ste teksten van het katho­lie­ke leer­ge­zag. De bundel kan als naslag dienen voor een ieder die zich wil verdiepen in de Sociale Leer van de Katho­lie­ke Kerk, in het bij­zon­der met betrek­king tot de men­se­lijk arbeid.  

  

 

Bundel ‘Arbeid en Men­se­lijke Waar­dig­heid in een tijd van Globalise­ring’

Arbeid en Menselijke Waardigheid in een tijd van GlobaliseringDe bundel ‘Arbeid en Men­se­lijke Waar­dig­heid in een tijd van Globalise­ring’, geeft een ver­slag van de studie­mid­dag met de lezingen. Deze bundel legt de verbin­ding tussen de inzichten van het katho­lie­ke sociale denken en de soms weerbars­tige reali­teit onder de titel “Arbeid en men­se­lijke waar­dig­heid in een tijd van globalise­ring”. Er is een dui­de­lijk en even­wich­tig beeld van het vraag­stuk in de context van de hui­dige tijd geschetst in de bijdragen van deze bundel. In de ver­schil­lende artikelen van deze bundel komt de persoons­vor­mende waarde van de arbeid dui­de­lijk naar voren en het feit dat de arbeid een zeer be­lang­rijk middel voor de mens is om zich te kunnen uitdrukken. Want de mens heeft priori­teit boven de werk­zaam­he­den en de technieken die wor­den toegepast. De arbeid is er voor de mens, niet de mens voor de arbeid en de mens is het doel van de arbeid.