Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoge kerkelijke onderscheiding voorzitter CSLK

Prof. dr. Gerard van Wissen nu Ridder in de orde van Sint Silvester

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013
Hoge kerkelijke onderscheiding voorzitter CSLK

Tijdens de woor­den van de bis­schop kwamen klein­kin­de­ren van prof. Van Wissen uit een bij­ruim­te naar voren met de ver­sier­se­len, de oor­konde en een beschrij­ving van het uniform.

Professor Van Wissen ont­ving deze bij­zon­dere erken­ning voor tal van ver­diensten, trouw en inzet voor de Rooms Katho­lie­ke Kerk, voor “Communio”, als cate­chist en in zijn pa­ro­chie in Lange­dijk; met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baan­bre­kend werk verricht.

Als mede-ini­tia­tiefnemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bij­zon­der ver­diens­te­lijk geweest in het promoten van de sociale leer in het alge­meen en genoemd centrum in het bij­zon­der, in binnen en bui­ten­land. Ook heeft hij een serie publi­ca­ties ge­schre­ven gericht op een groter publiek om de Katho­lie­ke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katho­lie­ke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbon­den als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Ker­ke­lijk oplei­dingsInstituut St. Boni­fa­tius van het Bisdom haarlem-Am­ster­dam. In deze hoe­da­nig­heid geeft de heer Van Wissen les aan pries­ter­stu­denten van de bis­dom­men Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam, Gro­nin­gen-Leeu­war­den, het Militair Or­di­na­ri­aat van de Neder­landse strijd­krachten en het Aarts­bis­dom Utrecht.

Tijdens zijn loop­baan aan de Facul­teit der Rechtsgeleerd­heid, waar hij sinds 2000 als hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan­ge­steld was, heeft Van Wissen vele neven­func­ties verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijf­tien jaar als redactielid bij het Inter­na­tio­naal Katho­liek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bij­zon­der van de­cem­ber 2002 tot 2012 als voor­zit­ter van het CDA, afdeling Lange­dijk.

Professor Van Wissen is ge­waar­deerd adviseur van de pastoor en het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chie Lange­dijk. Daar­naast geeft de heer van Wissen cursussen met betrek­king tot de Sociale Leer aan Oost-Europese stu­den­ten; ver­schil­lende stu­den­ten zijn inmiddels als politicus werk­zaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en bui­ten­land cursussen en trai­ningen over soli­da­ri­teit in de maat­schap­pij en samen­le­ving. 

Foto serie door Jan-Jaap van Peperstraten.


Fotoreportage

Klik op een foto voor een uitvergroting.