Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk - CSLK


RSS en Delen

link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


“Het uur van actie heeft geslagen: het leven van zoveel onschuldige kinderen, het menswaardig bestaan van zoveel ongelukkige gezinnen, de vrede in de wereld, de toekomst van de beschaving, dit alles staat op het spel. Laten dus alle mensen en alle volken hun verantwoordelijkheid voor deze belangrijke zaak op zich nemen.”Jubileumbijeenkomst UvT met bijdragen van het CSLK
Vredeseducatie en militair handelen Ė de noodzaak van een bezielde krijgsmacht
zaterdag, 3 augustus 2019

Sedert de opschorting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrijwilligerskrijgsmacht en de ontwikkeling van een nieuwe generatie vredesoperaties na de Koude Oorlog is de ethiek in de krijgsmacht sterk in ontwikkeling geraakt. Deze ontwikkeling is nog versterkt sinds ‘ 9/11’. De bijzondere leerstoel heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Ook de geestelijke verzorging heeft zich doorontwikkeld.

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk draagt bij aan dit symposium op 30 oktober 2019 met:

  • Prof. dr. Fred van Iersel: ‘Vredestheologie als invalshoek voor ethiek, geestelijke verzorging en morele vorming bij de krijgsmacht'
  • Dr. Erik Sengers: ‘De katholieke sociale leer als inspiratiebron, kader en richtsnoer voor geestelijke verzorging in overheidsinstellingen’ 
De hoop van de armen is niet voor altijd verloren.
Pausboodschap Werelddag van de Armen (17/11/2019)
zaterdag, 3 augustus 2019
“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent het thema aan psalm 9. “Deze psalm werd geschreven in een tijd van grote economische ont­wik­ke­lingen die, zoals wel vaker gebeurt, ook leidde tot sociale ongelijkheid”, schrijft de paus
Tijd voor Schepping: een toekomst voor de aarde en haar bewoners
Brief van de Belgische bisschoppen.
woensdag, 10 juli 2019
Paus Franciscus vraagt om van 1 september 2019 de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping te maken en de maand september te beleven als een Tijd voor de Schepping, en dat tot aan de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober 2019.

In verbondenheid met alle Kerken en christelijke gemeenschappen willen wij onze roeping om de behoeders van Gods schepping te zijn herbevestigen, verdiepen en omzetten in concrete daden.

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones
Ethisch onderscheidingsvermogen mbt economisch-financiŽle systeem
zaterdag, 25 mei 2019
Document van de Congregatie voor de Geloofsleer met overwegingen voor een ethische onderscheiding in het huidige economische en financiële systeem.

De wereldwijde financiële crisis van 2008 had een gelegenheid kunnen en eigenlijk moeten zijn om een nieuwe economie te ontwikkelen. Een economie met meer aandacht voor ethische principes en voor een nieuwe reglementering van de financiële activiteiten door de aspecten van grove uitbuiting en speculatie weg te werken en de dienst aan de reële economie te erkennen. Ook al zijn op diverse niveaus verdienstelijke inspanningen geleverd, toch werden de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen niet herdacht.

Integendeel, het antwoord lijkt veeleer op een terugkeer naar een oppervlakkig, kortzichtig egoïsme, dat geen rekening houdt met het algemeen welzijn en helemaal niet geïnteresseerd is in de creatie en verdeling van rijkdom en in de eliminatie van de huidige uitgesproken ongelijkheden, schrijven de auteurs in de inleiding.

Oproep om te stemmen
Oproep van de Europese bisschoppen (COMECE)
donderdag, 16 mei 2019
De bis­schop­pen van COMECE (Commissie Bis­schop­pen­con­fe­ren­ties Europese Gemeen­schap) roepen in een gezamenlijke verklaring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stem­men. Van 23 tot 26 mei worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. ‘De verkiezingsuitslag is van invloed op de politieke beslissingen voor de komende vijf jaar’, schrijft COMECE.
Bundelreeks deel III: Religie en veiligheid
Deel III: Rechtvaardige oorlog, rechtvaardige vrede
vrijdag, 15 februari 2019
Deze bundel is het derde deel van een tweetalige reeks RELIGIE EN VEILIGHEID. De reeks hanteert een overkoepelende vraagstelling: (1) wat is de levensbeschouwelijke betekenis van oorlog en vrede, en (2) hoe is de relatie tussen ontwikkelingen in de politiek-morele context, in de culturele context en in de religieuze context te duiden met het oog op de ontwikkelingen in de begeleiding van mensen, in het bijzonder in de geestelijke verzorging? De overkoepelende optiek van de reeks is de relevantie van een aantal ontwikkelingen op deelterreinen van de geestelijke verzorging.

Over de redactie: Prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel is bestuurslid van het CSLK en bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University. Deze uitgave verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier A.J.H. van Vilsteren. De reeks is verkrijgbaar bij Eburon uitgeverij. 

Christenen in de samenleving
Inleiding op de Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 28 december 2018


In de categorie Kerk en evangelisatie is bij Stichting De Boog, het boek 'Christenen in de samenleving' verschenen. Deze uitgave bevat een overzicht van de Sociale Leer van de Kerk, zoals ontwikkeld door en na het laatste Concilie tot heden.

Deze Nederlandse uitgave van 304 pagina's is een herziene versie van de in 2012 in het Spaans gepubliceerde oorspronkelijke uitgave.

Jubileumbundel CSLK
De grondslag van de Katholieke Sociale Leer
zondag, 2 december 2018
Op de jubileum­bijeenkomst 10 jaar CSLK is de nieuwe bundel getiteld ‘De grondslag van de Katholieke Sociaal Leer’ verschenen. De bundel is een postume bijdrage van prof. dr. Gerard van Wissen en bevat een inleiding op het katholiek sociaal denken, de aard en de indeling van de Katholieke Sociale Leer, diens bronnen (geloof en rede), de natuurwet en het natuurrecht. Deze bijdrage beslaat 140 pagina's met meer dan 200 voetnoten; wederom een gedegen werkstuk van Gerard van Wissen, de eerste voorzitter van het CSLK.

Tevens bevat de bundel van zijn hand een door hem verzorgde lezing over de ‘Oorsprong en ontwikkeling van de Sociale Leer van de Kerk'. Dit was de inleiding die hij op 24 januari 2008 in Antwerpen hield bij gelegenheid van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk. Om compleet te zijn is, in een bijlage door diaken Philip Weijers, een overzicht gegeven van de 'Structuurbeginselen van de Katholieke Sociale Leer'.zondag, 2 december 2018Geslaagde jubileumbijeenkomst
vrijdag, 19 oktober 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
maandag, 10 september 2018Lof der duurzaamheid
vrijdag, 22 juni 2018Paus Franciscus en het internationale klimaatbeleid
vrijdag, 22 juni 2018Laudato Sií Reflectiedag
vrijdag, 18 mei 2018Wereld heeft niets geleerd van financiŽle crisis
dinsdag, 2 januari 2018Oproep van paus Franciscus op Wereldvredesdag 2018
donderdag, 21 december 2017Publicatie A Welcoming Europe
donderdag, 14 december 2017Bundelreeks Religie en veiligheid
donderdag, 14 december 2017Bundelreeks Religie en veiligheid
zaterdag, 18 november 2017European Pillar of Social Rights
dinsdag, 31 oktober 2017(Re)Thinking Europe, the follow-up is in your hands!

meer berichten vindt u in het archief