CSLK

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Mission Statement

Op 5 mei 2008 heeft de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J. M. Punt het “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht. Dit centrum is gevestigd in het centrum voor kerkelijke opleidingen 'De Tiltenberg', Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang. Voorzitter is prof. dr. G. J. M. van Wissen.

Het Centrum heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals die met name tot uiting komt in de documenten van de verschillende pausen, om daarmee een bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving in Nederland en daarbuiten.

Om dit doel te verwerkelijken organiseert het Centrum lezingen, studiedagen, cursussen, gesprekken en symposia, verzorgt het publicaties en tracht het de sociale leer met alle daartoe dienstige middelen onder de aandacht te brengen, vooral van hen die maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid dragen.

Het Centrum kan voor uw doelgroep een inleiding verzorgen over de Sociale Leer van de Kerk, waar nodig toegespitst op uw specifieke activiteiten. Mail uw verzoek aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Voor een korte introductie in de sociale leer klik hier. Interessante artikelen bij de sectie documenten.

 

CSLK op FACEBOOK

Het CSLK is ook te vinden op het sociaal medium Facebook. Meld je daar op aan en blijf zo gemakkelijk op de hoogte van CSLK nieuwtjes en van ontwikkelingen in de Sociale Leer van de Kerk.

 

Homilie Kroningsviering

Als onderdeel van de kronings­feestelijk­heden zal Nederland zich ook in al z’n verschillende facetten presenteren aan de Koning, onder de titel: “Majesteit, dit is uw land”. Misschien een goede gelegenheid om ook eens naar ons land kijken vanuit een religieus perspectief. Zo begint de homilie die bisschop mgr. dr. J. Punt op 28 april hield tijdens de Kroningsviering in de Nicolaasbasiliek van Amsterdam. Lees hier verder.

 

 

Studiemiddag 20 september 2013

Afscheid van het neoliberalisme? Nieuwe waarden in de politiek?

 

In de samenleving, in de economie en de politiek vindt een herijking plaats van normen en waarden. Het is duidelijk gebleken dat zonder een adequaat ethisch kader personen en instituties ontsporen. Dit besef is versterkt door het duidelijk falen van het zgn ‘neoliberalisme, waarbij steeds meer (overheidstaken) bij de markt kwamen te liggen.Immers ook de markt moet ethisch worden ingekaderd, want an sich kent deze niet of nauwelijks normen en waarden.

 

Op deze studiemiddag wordt de aandacht gericht op ontwikkelingen ter zake in twee politieke partijen, t.w. de PvdA en het CDA. Nadat de PvdA tijdens de kabinetten Kok “de ideologische veren had afgeschud”, lijkt er weer meer oog te komen voor het belang van normen en waarden als grondslag voor de politiek. Zo is op het partijcongres van 27 april 2013 een resolutie aangenomen onder de titelOver wat van waarde is, gebaseerd op een studie van de Wiardi Beckman Stichting. In het CDA is deze discussie nooit verstomd. Daar is echter de energie vooral gestopt in de vernieuwing van de beginselen. Heel interessant is in dit verband het rapport Rijnlands Denken en Doen, dit jaar opgesteld door een werkgroep van CDA-Friesland. Beide stukken raken ook aan het katholiek sociaal denken. Ook hierin vindt de laatste jaren een revitalisering plaats en een vernieuwd doordenking van de samenleving vanuit de christelijke sociale ethiek (zie Benedictus XVI, Caritas in veritate en het in 2009 verschenen Compendium voor de Sociale Leer van de Kerk). Het centrum wil daarom op dezestudiemiddag met elkaar in gesprek gaan. Waar wordt in dezelfde richting gewezen en waarin gaan we uiteen? Worden hiermee lijnen geschetst voor Nieuwe waarden in de politiek?

 

Spreker zijn:

Rene Cuperus (WBS), Over wat van waarde is.

Gerard van Wissen (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katholieke Sociale Leer.

Hein Pieper (CDA), Rijnlands Denken en Doen.

Fred van Iersel (CSLK), reactie op de lezing vanuit de Katholieke Sociale Leer.

Panel gesprek onder leiding van de dagvoorzitter.


Wanneer: 20 september 2013. Tijd: 13.00-16.30 uur

Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten

Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang

Informatie en aanmelding: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Eerste lustrum van het Centrum

Op zaterdag 26 oktober 2013 vindt een studiedag plaats bij gelegenheid van de eerste lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het thema van de studiedag is “Vernieuwing en Traditie”, De betekenis van de Sociale Leer van de Kerk in een seculiere samenleving. Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel, onderstaand programma:

 • Verwelkoming door prof. dr. Gerard van Wissen, voorzitter CSLK
 • Dr. Erik Sengers, De sociale leer als grondslag voor de diaconie.
 • Mgr. dr. Gerard de Korte, De sociale leer als deel van de Blijde Boodschap.
 • Br. Dr. R. Stockman, Kan onze seculiere samenleving zonder de inspiratie van de sociale leer van de Kerk?
 • Discussie
 • Lunchpauze
 • Mw. Maria G. de Bie-Feitz, De sociale leer als stimulans tot maatschappelijk handelen
 • Drs. Pieter Kohnen, De betekenis van de sociale leer voor het maatschappelijk middenveld.
 • Mr. Jos van Gennip, De sociale leer en de katholieke politicus.
 • Drs. Piet Kuijper, De sociale leer in internationale verhoudingen.
 • Discussie
 • Afsluiting door mgr. dr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam
 • Bezinningsmoment, door diaken Philip Weijers BScR
 • Borrel

Uitgenodigd zijn allen die zich verbonden voelen met de sociale leer van de Kerk.

De lezingen zullen gepubliceerd worden in een uitgave in de serie Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, welke uitgave u als deelnemer aan het congres ter gelegenheid van het 1e lustrum van het CSLK als geschenk krijgt toegestuurd.

 • Wanneer: zaterdag 26 oktober 2013
 • Tijd: 09.30-17.30 uur
 • Toegang: Het congres is voor ieder toegankelijk die geïnteresseerd is in de sociale leer van de Kerk. Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
 • Plaats: De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang

Openbaar vervoer: Connexion bus 9, éénmaal per uur, om 09.09 uur vanaf station Heemstede. Let op: De bus stopt tegenwoordig aan de Bartenbrug, op 10 minuten loopafstand van de Tiltenberg. Mocht dit tot onoverkomelijke bezwaren leiden, dan kunt u daarover met ons contact opnemen.

Aanmelden Vóór 16 oktober per mail aan de secretaris van het CSLK den: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; of telefonisch 0252-345345 (Tiltenberg) (verplicht)

Meer informatie bij bestuurslid, secretaris: Marieke Karsten, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nieuws

Het Vaticaan heeft op 24 october 2011 een belangrijk document uitgevaardigd over de financiële crisis, de oorzaken en een aanzet tot hervorming van de globale economie. Lees hier verder.

 

In voorbereiding

 • Lezingen voor de St. Nicolaas Academie te Amsterdam op 21/9, 19/10, 16/11 en 21/12
 • Workshop bisdom Haarlem-Amsterdam, De kathechismus en de Sociale Leer vd Kerk, 28 september 2013
 • Lezing Gaudium et spes bij Opus Dei Amsterdam
 • "Vernieuwing en Traditie", Jubileumsymposium CSLK Lustrum op 26 oktober 2013
 • Lezing in oktober in Leuven bij Caritas Vlaanderen
 • Inleidende lezing KSL op 30 november aan de eerste Adrianuslezing in Utrecht
 • Willibrordlezing Tiltenberg op maandag 2 december; thema Discussie Homohuwelijk Frankrijk
 • Vertalen en publiceren van artikelen van de afdeling 'Kirche und Gesellschaft" van het KSZ (Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle)
 • Bundelen en uitgifte van alle verschenen Sociale Encyclieken van de Katholieke Kerk
 • Boekje met inleiding op de Katholieke Sociale Leer tbv het onderwijs (Fundamentele begrippen, Kerk-Staat-Democratie, Economische visie)

 

Giften en ondersteuning

Het CSLK heeft geen eigen inkomsten noch eigen vermogen en is voor haar werk geheel afhankelijk van subsidies en giften. We hebben al het nodige gerealiseerd en veel staat op stapel, maar zonder geld kunnen we niet veel beginnen. Vindt u de verspreiding van de sociale leer ook belangrijk en draagt u het centrum een goed hart toe? Dan wilt u ons misschien ook financieel steunen. Elke bijdrage is heel welkom op rekening 4986352 tnv CSLK te Vogelenzang. Hartelijk dank voor uw steun